Αγαπητοί μας χρήστες. Σας ζητώ να απαντήσετε στο πάρακάτω ερώτημα:

Θέλετε να μεγαλώσετε το Techno Wiki;

Απάντηση:

Αν δεν έχει καλύτερα νήματα (Κάτω τον 10), θα το κλείνουμε εμείς μέσω Wikia Contact.

Όλοι θα απαντήσουν ακόμη και Χρήστες που δεν συνεισφέρουν εδώ ποτέ


Dear users. I ask you to answer the following question:

Would you like to grow Techno Wiki?

Answer:

If he doesn't have good articles (Below 10), we will close it via Wikia Contact

Everyone will answer here, even users who do not contribute ever here


Liebe Nutzer. Ich bitte Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:

Würden Sie das Techno Wiki vergrößern möchte;

Antwort:

Wenn nicht besser Garn (die unteren 10), werden wir von Wikia Kontakt schließen.

Jeder wird beantworten auch Benutzer, die dazu beitragen, nicht immer hier


Уважаемые пользователи. Прошу Вас ответить на следующие вопросы:

Хотели бы Вы, чтобы увеличить Techno Wiki;

ответ:

Если нет лучшей пряжи (нижняя 10), мы закрываем с помощью Wikia Contact.

Каждый ответит даже пользователи, которые не способствуют когда-либо здесь


Θα απαντήσετε σε μια από τις γλώσσες:

  • Ελληνικά
  • English
  • Γερμανικά
  • Ρωσικά

Για να μαρκάρετε την σύνοψή σας, να βάζετε τα {{Stance}} ή {{Stance(2-5)} σε κάθε συζήτηση